جمعه، مرداد ۴

آیا شود که روزی رویش به چشم بینم ؟آیا شود که روزی رویش به چشم بینم ؟
آیا شود به قلبم نامش به رسم بینم ؟

آیا شود امامم از پرده باز آید ؟
آیا شود که روزی یارم به چشم بینم ؟

آیا شود خدایم تعجیل در ظهورش
بنموده و سپاهش در اوج حشم بینم ؟

آیا شود که مهدی با آن عصای موسی
بر هم زند بساط ظلم و به خشم بینم ؟

آیا شود امامم با اذن خالق خود
تکیه زند به کعبه نورش به چشم بینم ؟هیچ نظری موجود نیست: