دوشنبه، تیر ۲۴

عشوه هایت دل ز دنیا می برد
عشوه هایت دل ز دنیا می برد
عشوه هایت روح از ما می برد

چکه چکه قطره های برگ گل
روح ما را سوی علیا می بردهر نگاه پاک و بی رنگ نسیم
قلبها را سوی عقبی می بردبومرنگ عشوه ات در باغ گل
عشق ما را تا ثریا می بردآن سیه چشم غزال خوشخرام
پای ما را تا مصلا می بردوه چه زیبا عشوه کردی در جهان
عشوه هایت عقل دنیا می بردهر گلی عشقی و هر برگی قنوت
وه نگاهم را چه زیبا می بردهر درختی سوی خالق سر بلند
شاخه هایش رو به بالا می بردهر گلی با ما صمیمی راز گفت
عشوه هایش خون به رگها می بردخوش نماهنگ نسیم و بازی آن موجها
روح ما را سوی دریا می بردخنده زیبای گل عشقی ز توست
وه چه عشقی که دلارا می بردعشوه کن عشوه حیات هر دل است
عشوه هایت دل به یغما می بردعشوه ات با جلوه ها همراه شد
هر دو هم آرام ما را می بردعشوه هایت کار من را ساخته است
که قلم را سوی معنا می برددر غزل زیبا نمودی جلوه ات
جلوه ها دل را به سینا می بردعشوه ات در تک تک ابیات من
عقل من را چون مسیحا می بردعشوه کن زیرا که با آن زنده ام
عشوه ات دل را به مولا می بردعشوه ات کار دلم را ساخته است
دل که نه ، روحم به یغما می بردعشوه کردی اسم اعظم شد پدید
اسمهایت هوش ما را می بردعشوه کردی این جهان آغاز شد
عشوه ات عشقم به بالا می بردعشوه کردی روح آدم جان گرفت
روح آدم خون یحیی می بردعشوه ات در لوح و کرسی و قلم
عشق احمد را به اعلی می برد


جبرئیل از عشوه ات پروا کند
تا به ( او ادنی ) چو بالا می برد


عشوه کردی نور احمد شد پدید
نور او خورشید آسا می برد


عشوه ات در روح والای علیست
که دل و جان را ز مولا می برد


عشوه ات در اشکهای فاطمه است
که چنین دل را چو صهبا می برد


عشوه ات در جسم خونین حسین
اشک ما را تا ثریا می برد


عشوه ات در غیرت عباس رفت
آبروی قوم ادنی می برد


عشوه ات در خستگی زینب است
که جهانی را به سینا می برد


عشوه ات در طشت خونین طلا
روح ما را هم ز دنیا می برد


عشوه ات در روی مهدی رو نمود
که دو عالم را چو بالا می برد


گشته ام زار و خراب عشوه ات

عشوه ات مفهوم و معنا می برد


خدایم عشوه ات دیوانه کرد
عشوه ات چشم فریبا می برد


عشوه کردی در دل زیبای عشق
عشق تو خون را به رگها می برد


تو اساس و پایه هر عشوه ای
عشوه هایت قلب زهرا می برد
زهرا فراهانی – 18 خرداد 1387

هیچ نظری موجود نیست: