جمعه، مرداد ۴

انفجاری به زمین و به زمان خواهد شد


نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
آری این وعده حتمی چو عیان خواهد شد


تو مباشی نگران از ستم اهل جفا
چشم ما هم به جمالش نگران خواهد شد

غم مخور از گذر عمر به دوران شباب
قسمت و لطف الهی به همان خواهد شد

قلب عالم ز فراقش شده چون زار و نحیف
نور مهدی به رگش چون شریان خواهد شد

به جهان خفه از مستی و بیداد و جفا
انفجاری به زمین و به زمان خواهد شد

خوش سرا ای دل حسرت زده از نغمه یار
نغمه ای بر نفس پیر و جوان خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: