یکشنبه، تیر ۲۳

خدا از ما نماز خالی از تقوا نمی خواهدخدا از ما نماز خالی از تقوا نمی خواهد
خدا از ما دعای خالی از نجوی نمی خواهد

خدا ما را برای پاکی و خوبی فرستاد
خدا از ما صدای عاری از نجوا نمی خواهد

خدا با ما ببسته آهنین پیوند
خدا از ما ریا و زشتی و نکرا نمی خواهد

به اعمال نکو از ما شود خشنود
خدا از ما شرار و پستی و حمقا نمی خواهد

به انسان چون نشان وارث حق داد
خدا ما را برای عالم سفلی نمی خواهد

بدنیا آمدم تا در جوار حق شوم آرام
خدا ما را برای محشر کبری نمی خواهد

بهشت عدن و رضوان را برای ما مهیا کرد
خدا ما را حضیض و احمق الحمقا نمی خواهد

به آخر گفت من از تو ، تو هم از من
خدا ما را برای خود ، نه در این عالم سفلی نمی خواهد
زهرا فراهانی – 27 اردیبهشت 1387

هیچ نظری موجود نیست: